Privatlivs- & databeskyttelse

SeniorHøjskolen, Nørre Nissum er en folkehøjskole, der henvender sig til voksne og ældre mennesker, som stadig er aktive og nysgerrige. Højskolen er oprettet og bygget til sit formål i 1971 og har plads til 89 kursister 

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU - Databeskyttelsesforordningen.  

SeniorHøjskolen, Nørre Nissum er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.  

SeniorHøjskolen, Nørre Nissum har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver. 

Vi finder, at er det vigtigt, gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede, at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for vores kursister og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarliges kontaktperson:

Susse Kobberø Chapman
Degneparken 22, Nørre Nissum
97 89 10 11
Kontor@seniorhoejskolen.dk 

Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder 

Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige.  

Kursistdata, som SeniorHøjskolen er i besiddelse af, opbevares og behandles af undervisningsmæssige og administrative årsager som er relateret til kursistens ophold og undervisning på skolen.  

Behandling af oplysninger om CPR-numre, artikel 87, behandles på grundlag af samtykke, eller hvor der er lovkrav om, at CPR-nummer skal anvendes eller dette er et naturligt og afgørende led i driften af skolen.


Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved kursusstart beder vi dig underskrive en fysisk aftaleerklæring. Med din underskrift giver du tilladelse til, at SeniorHøjskolen må behandle dine personoplysninger i forbindelse med detltagelse på det specifikke højskolekursus.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.  

Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold på SeniorHøjskolen, Nørre Nissum, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige i henhold til Højskoleloven.

 

De kategorier af personoplysninger, som SeniorHøjskolen, Nørre Nissum behandler

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som:  CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v.

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger.  

Derimod registrerer vi ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering.  

 

Videregivelse af oplysninger

SeniorHøjskolen, Nørre Nissum videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.


Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre kursister eller medarbejdere på SeniorHøjskolen, Nørre Nissum.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger som du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor.

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.

Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.

Sletning af Personoplysninger 

SeniorHøjskolen, Nørre Nissum opbevarer kun oplysninger om dig så længe, det er nødvendigt.  

Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold.

Når dit kursus på SeniorHøjskolen, Nørre Nissum slutter, opbevarer vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har været på SeniorHøjskolen, Nørre Nissum, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for SeniorHøjskolen, Nørre Nissum, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen.

 

Datasikkerhed 

SeniorHøjskolen, Nørre Nissum overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i vores overordnede databeskyttelsespolitik, som du kan finde her på hjemmesiden her:  databeskyttelsespolitik


Klagevejledning 

Ønsker du at klage over SeniorHøjskolen, Nørre Nissums behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 

Telefon 33 19 32 00. 

E-mail:  dt@datatilsynet.dk. 

Hjemmeside:  https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/  

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

KONTAKT
image description
Seniorhøjskolen
Kontoret
Åbent alle hverdageKurser på Seniorhøjskolen
22 maj 2024
22 maj 2024
29 maj 2024
18A | 29.05 - 04.06.24 | 5.350 KR | 1 uge
Se alle kurser